Έξοδος / Εxit

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Art group NIKITATI, Νίκη Ζαχαρή, Τάτη Δουβανά


Country: Greece
City: Athens

Participating Artists: Art group NIKITATI, Niki Zahari, Tati Douvana

 

E-mail: info@aquarellastudio.gr